BẢN TIN SÂU BỆNH (25.2.2020)

26/02/2020
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA

Lúa Đông Xuân 2019-2020: gieo sạ được 289.278 ha/289.000 ha, đạt 100,10 % so kế hoạch. Hiện nay đã thu hoạch được 81.553 ha, chiếm 28,19 % diện tích gieo trồng.

Sau khi thu hoạch vụ Đông Xuân, một số vùng lại xuống giống không theo mùa vụ khuyến cáo, hiện nay là 8.455 ha, trong đó ở huyện Giang Thành 8.080 ha, Châu Thành 255 ha và Hòn Đất: 120 ha, lúa chủ yếu giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

Diện tích lúa Đông Xuân 2019-2020 ảnh hưởng do hạn, mặn là: 2.086 ha (tăng 1.508 ha so với tuần trước), trong đó 307 ha tỷ lệ <30%; 1.157 ha tỷ lệ 30-70% và 622 ha tỷ lệ >70%, xuất hiện ở huyện Hòn Đất (1.050 ha), huyện U Minh Thượng (888 ha, gieo sạ không theo lịch khuyến cáo) và huyện Kiên Lượng (148 ha).

DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG KHÁC VÀ RAU, MÀU CÁC LOẠI                  

- Cây tiêu: tổng diện tích là 961 ha. Diện tích trồng tiêu tập trung nhiều ở Phú Quốc (390 ha) và ở các huyện Gò Quao (261 ha), Giồng Riềng (200 ha), Kiên Lương (68 ha), Hà Tiên (32 ha) và UMT (10 ha).

- Cây khóm: tổng diện tích là 7.048 ha, chủ yếu ở huyện Gò Quao, Châu Thành, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Kiên Lương và Hòn Đất.

- Cây xoài: tổng diện tích là 1.912 ha, chủ yếu ở huyện Phú Quốc (628,5 ha), An Biên (500 ha), Hòn Đất (416 ha) và rải rác ở một số huyện như: An Minh, Giồng Riềng, Gò Quao, Tân Hiệp, Giang Thành và Kiên Lương.

- Cây sầu riêng: tổng diện tích là 180 ha, ở huyện Phú Quốc (145 ha), Giồng Riềng (30 ha) và Gò Quao (4,5 ha).

- Cây mía: tổng diện tích là 4.130 ha, chủ yếu ở huyện UMT (3.306 ha), Gò Quao (692 ha) và rải rác ở huyện: Vĩnh Thuận, An Biên, An Minh, Châu Thành và Kiên Lương.

- Cây có múi: tổng diện tích 667 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Kiên Lương và An Minh.

- Cây chuối: tổng diện tích 2.041 ha, tập trung ở U Minh Thượng (1.521 ha), Giồng Riềng (425 ha), An Biên (32 ha), Tân Hiệp (16,1 ha) và rải rác ở các huyện: An Minh, Châu Thành và Kiên Lương.

- Cây lâm nghiệp: tổng diện tích 7.623 ha, tập trung ở huyện U Minh Thượng, An Biên, An Minh, Kiên Lương, Giồng Riềng và Phú Quốc.

- Cây dừa: tổng diện tích 3.728 ha, tập trung ở hầu hết các huyện trong tỉnh.

- Cây chôm chôm: tổng diện tích 142 ha, tập trung ở huyện Phú Quốc.

- Cây rau màu các loại: tổng diện tích 2.249 ha, rải rác ở các huyện trong tỉnh.

NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN LÚA

Tổng diện tích nhiễm sâu bệnh trên lúa Đông Xuân 2019-2020 14.988 ha (giảm 10.655 ha so với tuần trước). Các đối tượng gây hại chủ yếu gồm:

- Lem lép hạt: tổng diện tích nhiễm trên lúa Đông Xuân 2019-2020 8.592 ha (giảm 2.957 ha so với tuần trước), diện tích nhiễm nhẹ 6.092 ha (tỷ lệ 5-10%), nhiễm trung bình 1.530 ha (tỷ lệ >10-20%), cấp bệnh 1-5; trong đó huyện Hòn Đất có 970 ha nhiễm nặng, tỷ lệ >20%, cấp bệnh 1-9. Bệnh xuất hiện ở các huyện Hòn Đất, Giồng Riềng, Châu Thành, Giang Thành, Kiên Lương và Rạch Giá.

Bệnh lem lép hạt

- Cháy bìa lá: tổng diện tích nhiễm trên lúa Đông Xuân 2019-2020 là 2.124 ha (giảm 2.062 ha so với tuần trước), diện tích nhiễm nhẹ 1.691 ha (tỷ lệ 10-20 %), nhiễm trung bình 433 ha (tỷ lệ >20-40 %), cấp bệnh 1-5. Xuất hiện ở huyện Hòn Đất, Giồng Riềng, Rạch Giá và Giang Thành.

- Đạo ôn cổ bông: diện tích nhiễm trên lúa Đông Xuân là 1.922 ha (giảm 642 ha so với tuần trước), diện tích nhiễm nhẹ 1.855 ha (t lệ 2,5-5 %), diện tích nhiễm trung bình 60 ha (t lệ >5-10 %), cấp bệnh 1-3; trong đó huyện Hòn Đất có 7 ha nhiễm nặng (tỷ lệ >10%). Xuất hiện ở huyện Giồng Riềng, Hòn Đất, Kiên Lương, Rạch Giá và Giang Thành.

- Rầy nâu: tổng diện tích nhiễm trên lúa Đông Xuân 2019-2020 862 ha (giảm 1.113 ha so với tuần trước), diện tích nhiễm nhẹ 722 ha (mật số 750-1.500 con/m2), diện tích nhiễm trung bình 140 ha (mật số >1.500-3.000 con/m2), rầy tuổi 3-5. Xuất hiện ở huyện Hòn Đất, Giang Thành và Châu Thành.

- Rầy phấn trắng: tổng diện tích nhiễm trên lúa Đông Xuân 2019-2020 340 ha (giảm 1.880 ha so với tuần trước), diện tích chủ yếu nhiễm nhẹ (mật số 2.500-5.000 con/m2), tuổi rầy từ 1 đến trưởng thành. Xuất hiện ở huyện Hòn Đất.

- Vàng lá chín sớm: tổng diện tích nhiễm trên lúa Đông Xuân 2019-2020 975 ha (giảm 1.140 ha so với tuần trước), diện tích nhiễm nhẹ 800 ha (tỷ lệ 10-20 %), nhiễm trung bình 175 ha (tỷ lệ >20-40 %), cấp bệnh 1-5. Xuất hiện ở huyện Hòn Đất.

Ngoài ra còn các đối tượng gây hại khác như: đạo ôn lá, sâu cuốn lá, nhện gié, muỗi hành, chuột,… cũng xuất hiện gây hại ở mức độ rải rác đến nhiễm nhẹ.

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN CÂY RAU MÀU

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên rau màu trong tuần là 14 ha (tương đương so với tuần trước). Các đối tượng gây hại chủ yếu gồm:

- Rau cải các loại: xuất hiện sâu khoang 2,4 ha (tăng 0,3 ha so với tuần trước), mật độ 3-6 con/m2; sâu tơ 1,5 ha (giảm 0,1 ha so với tuần trước), mật độ 10-20 con/m2; bọ trĩ 1 ha (giảm 0,1 so với tuần trước), tỷ lệ 15-30% cây; sâu xanh bướm trắng 0,7 ha (tăng 0,7 ha so với tuần trước), mật độ 3-6 con/m2; sâu xanh da láng 0,6 ha (tăng 0,2 ha so với tuần trước), mật độ 3-6 con/m2; bọ nhảy 0,6 ha (tăng 0,4 ha so với tuần trước), mật độ 10-20 con/m2; bệnh sương mai 0,4 ha (tương đương so với tuần trước), tỷ lệ 5-10% cây; bệnh héo xanh 0,4 ha (tương đương so với tuần trước), tỷ lệ 2,5-5% cây.

- Trên bầu bí dưa: xuất hiện bệnh sương mai 1 ha (giảm 0,5 ha so với tuần trước), tỷ lệ 5-10% cây; chết cây con 0,7 ha (tương đương so với tuần trước), tỷ lệ 10-20% cây.  

- Trên cây bắp: xuất hiện sâu đục thân 3 ha (tăng 1 ha so với tuần trước), tỷ lệ 10-20% cây; bệnh gỉ sắt 2 ha (giảm 1 ha so với tuần trước), tỷ lệ 15-30% lá.

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG KHÁC                                                                                                                                                               

Tổng diện tích nhiễm trên cây trồng khác là 1.014 ha. Các đối tượng dịch hại chủ yếu:

1. Cây tiêu: Diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 83 ha, trong đó bệnh chết chậm nhiễm 24,2 ha, tỷ lệ 2-8% gốc rễ; bệnh chết nhanh nhiễm 22,3 ha, tỷ lệ 2->40% thân (trong đó có 0,5 ha diện tích nhiễm >40%, xuất hiện ở huyện Gò Quao); tuyến trùng nhiễm 20,5 ha, tỷ lệ 5-10% rễ; bệnh tiêu điên 15 ha, tỷ lệ 5-10% lá; rệp sáp 1 ha, tỷ lệ 10-20% thân.

2. Cây khóm: Diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 395 ha, trong đó bệnh héo khô đầu lá nhiễm 390 ha, tỷ lệ 5-15% lá; rệp sáp 5 ha, tỷ lệ 12-25% cây.

3. Cây xoài: Diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 100 ha, trong đó bệnh thán thư 50 ha, tỷ lệ 5-10% trái, lá; bệnh cháy lá 37 ha, tỷ lệ 4% lá; sâu đục trái 13 ha, tỷ lệ 5% trái.

4. Cây sầu riêng: Diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 17 ha, trong đó bệnh thán thư 8 ha, tỷ lệ 8% lá; bệnh chết nhánh (chảy mủ Phytophthora sp.) 9 ha, tỷ lệ 9% thân, cành.

5. Cây mía: Diện tích nhiễm 112 ha, chủ yếu là bệnh gỉ sắt 50 ha, tỷ lệ 15-30% lá; bệnh thối đỏ ruột mía 3 ha, tỷ lệ 15% lá; sâu đục thân 49 ha, tỷ lệ 5-10% cây; bệnh đốm vòng 10 ha, tỷ lệ 15-30% lá.

6. Cây có múi (cam, quýt, bưởi): diện tích nhiễm sâu bệnh là 1,3 ha, chủ yếu là bệnh vàng lá gân xanh 0,8 ha, tỷ lệ 2-5% cây; sâu vẽ bùa 0,5 ha, tỷ lệ 3-5% lá.

7. Cây lâm nghiệp: bao gồm: mắm, đước, tràm bông vàng, tràm; diện tích nhiễm sâu bệnh là 48,5 ha, chủ yếu là sâu róm, rệp sáp và sâu ăn lá.

8. Cây dừa: Diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 150,77 ha, chủ yếu là bọ cánh cứng, trong đó diện tích nhiễm 136,77 ha, tỷ lệ 10->40% tàu; sâu nái nhiễm 14 ha, mật độ 20 con/tàu xuất hiện ở Phú Quốc.

9. Cây chuối: chủ yếu ở huyện U Minh Thượng, diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 90 ha, trong đó nhiễm bệnh Panama 40 ha, tỷ lệ 10-20% cây; bệnh đốm lá 50 ha, tỷ lệ 15-30% lá.

10. Cây chôm chôm: diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 16 ha, trong đó chủ yếu là bệnh cháy đầu lá 16 ha, tỷ lệ 6% lá.

DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH TRONG THỜI GIAN TỚI

Căn cứ vào tình hình thời tiết, giai đoạn sinh trưởng của cây lúa và tình hình phát sinh phát triển của các đối tượng dịch hại trên đồng ruộng. Chi cục Trồng trọt và BVTV dự báo tình hình dịch hại trong thời gian tới như sau:

- Bệnh đạo ôn cổ bông: hiện nay thời tiết về đêm và sáng sớm se lạnh, trưa nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát sinh, phát triển. Dự báo trong thời gian tới bệnh sẽ tiếp tục phát triển trên trà lúa Đông Xuân 2019-2020 giai đoạn đòng trỗ. Vì vậy nông dân cần theo dõi, phát hiện bệnh và phòng trị kịp thời; nhất là những ruộng gieo trồng giống nhiễm, sạ dày, bón thừa nhiều phân đạm ở giai đoạn đón đòng và nuôi hạt.

- Rầy nâu: hiện nay rầy nâu đang phổ biến từ tuổi 3 đến trưởng thành. Dự báo khoảng 7-10 ngày tới sẽ có đợt rầy cám nở rộ xuất hiện trên trà lúa giai đoạn đòng trổ đến trổ chín, nhất là trên những ruộng gieo trồng giống nhiễm (Jasmine 85, Đài Thơm 8, OM 4900, OM 5451,…), sạ dầy, bón dư phân đạm. Ngoài ra do hầu hết lúa vụ ĐX 2019-2020 đang thu hoạch rộ nên rầy nâu sẽ di trú sang trà lúa gieo sạ không theo lịch khuyến cáo với mật số cao.

- Rầy phấn trắng: tiếp tục gây hại và phát triển trên những ruộng gieo sạ dầy.

- Bệnh lem lép hạt: do ảnh hưởng của những cơn mưa trái mùa sẽ làm tăng diện tích nhiễm bệnh.

ĐỀ NGHỊ

Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh, Chi cục Trồng trọt và BVTV đề nghị Phòng Nông nghiệp - PTNT, Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện tiếp tục chỉ đạo nông dân tăng cường thăm đồng thường xuyên để sớm phát hiện dịch hại và có biện pháp phòng trị kịp thời, hiệu quả. Cụ thể:

-  Rầy nâu: cần vận động nông dân theo dõi chặt chẽ diễn biến của rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp xử lý kịp thời. Chỉ phun thuốc BVTV khi mật số rầy cám nở rộ ở tuổi 2-3 với mật số >3 con/tép. Ở giai đoạn lúa trổ, có nhiều lứa gối nhau có thể phối hợp thuốc chống lột xác với thuốc có tác động nhanh để diệt rầy hiệu quả.

- Rầy phấn trắng: có thể sử dụng các loại thuốc trừ rầy phối hợp với chất bám dính hoặc dầu khoáng để phun. Nên phun thuốc vào lúc chiều mát vì rầy phấn trắng thường vũ hóa vào lúc xế chiều. Hạ vòi phun xuống dưới tán lá lúa để đảm bảo thuốc tiếp xúc được với rầy phấn trắng bám dính vào mặt dưới của lá.

- Bệnh đạo ôn lá & đạo ôn cổ bông: trên các trà lúa gieo trồng giống nhiễm (Đài Thơm 8, Jasmin 85; OM4900; RVT, OM 4218, IR 50404, …). khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm bệnh để phòng trị kịp thời, hiệu quả. Khi phát hiện bệnh cần ngưng ngay việc bón phân đạm, tuyệt đối không pha trộn thêm phân bón lá khi phun thuốc phòng trị bệnh và sử dụng một trong các loại thuốc đặc trị phun xịt theo “4 đúng”.

- Bệnh lem lép hạt: trong giai đoạn lúa trổ nếu gặp điều kiện thời tiết bất lợi có thể phun ngừa bằng các loại thuốc trừ bệnh phổ rộng khi lúa trổ lác đác (5%) và phun lần 2 khi lúa trổ đều./.


CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV KIÊN GIANG
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo