BẢN TIN SÂU BỆNH (3.3.2020)

03/03/2020
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA

Lúa Đông Xuân gieo sạ được 289.051 ha/289.000 ha, đạt 100,02% so kế hoạch. Hiện nay đã thu hoạch được 136.797 ha, chiếm 47,33% diện tích gieo trồng, năng suất bình quân ước đạt 7,1 tấn/ha.

Sau khi thu hoạch vụ Đông Xuân, một số vùng lại xuống giống lại ngay (không theo mùa vụ khuyến cáo), hiện nay là 19.692 ha, trong đó ở huyện Giang Thành: 10.868 ha, Giồng Riềng: 6.039 ha, Tân Hiệp: 1.890 ha, Hòn Đất: 640 ha và Châu Thành: 255 ha. Lúa chủ yếu giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

Diện tích lúa Đông Xuân 2019-2020 ảnh hưởng do hạn, mặn là: 4.220 ha (tăng 2.134 ha so với tuần trước), trong đó 1.548 ha tỷ lệ <30%; 1.805 ha tỷ lệ 30-70% và 867 ha tỷ lệ >70%, xuất hiện ở các huyện U Minh Thượng (2.622 ha-gieo sạ không theo lịch khuyến cáo), Hòn Đất (1.300 ha) và huyện Kiên Lương (298 ha).

DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG KHÁC VÀ RAU, MÀU CÁC LOẠI                  

- Cây tiêu: tổng diện tích là 961 ha. Diện tích trồng tiêu tập trung ở Phú Quốc (390 ha), Gò Quao (261 ha), Giồng Riềng (200 ha), Kiên Lương (68 ha), Hà Tiên (32 ha) và U Minh Thượng (10 ha).

- Cây khóm: tổng diện tích là 7.048 ha, chủ yếu ở huyện Gò Quao, Châu Thành, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Kiên Lương và Hòn Đất.

- Cây xoài: tổng diện tích là 1.912 ha, chủ yếu ở huyện Phú Quốc (628,5 ha), An Biên (500 ha), Hòn Đất (416 ha) và rải rác ở một số huyện như: An Minh, Giồng Riềng, Gò Quao, Tân Hiệp, Giang Thành và Kiên Lương.

- Cây sầu riêng: tổng diện tích là 180 ha, ở huyện Phú Quốc (145 ha), Giồng Riềng (30 ha) và Gò Quao (4,5 ha).

- Cây mía: tổng diện tích là 4.130 ha, chủ yếu ở huyện U Minh Thượng (3.306 ha), Gò Quao (692 ha) và rải rác ở huyện: Vĩnh Thuận, An Biên, An Minh, Châu Thành và Kiên Lương.

- Cây có múi: tổng diện tích 688 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Kiên Lương và An Minh.

- Cây chuối: tổng diện tích 2.041 ha, tập trung ở U Minh Thượng (1.521 ha), Giồng Riềng (425 ha), An Biên (32 ha), Tân Hiệp (16,1 ha) và rải rác ở các huyện: An Minh, Châu Thành và Kiên Lương.

- Cây lâm nghiệp: tổng diện tích 7.623 ha, tập trung ở huyện U Minh Thượng, An Biên, An Minh, Kiên Lương, Giồng Riềng và Phú Quốc.

- Cây dừa: tổng diện tích 3.728 ha, tập trung ở hầu hết các huyện trong tỉnh.

- Cây chôm chôm: tổng diện tích 142 ha, tập trung ở huyện Phú Quốc.

- Cây rau màu các loại: tổng diện tích 2.249 ha, rải rác ở các huyện trong tỉnh.

NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN LÚA

Tổng diện tích nhiễm sâu bệnh trên lúa Đông Xuân 2019-2020 4.757 ha (giảm 10.231 ha so với tuần trước). Các đối tượng gây hại chủ yếu gồm:

- Lem lép hạt: diện tích nhiễm 3.688 ha (giảm 4.904 ha so với tuần trước), diện tích nhiễm nhẹ 2.302 ha (tỷ lệ 5-10%), nhiễm trung bình 1.131 ha (tỷ lệ >10-20%), nhiễm nặng 255 ha (tỷ lệ >20%), trong đó huyện Hòn Đất 200 ha và Kiên Lương 55 ha, cấp bệnh 1-7. Bệnh xuất hiện ở các huyện Hòn Đất, Giồng Riềng, Kiên Lương và Châu Thành.

 

Bệnh lem lép hạt

- Đạo ôn cổ bông: diện tích nhiễm là 605 ha (giảm 1.317 ha so với tuần trước), diện tích chủ yếu nhiễm nhẹ (t lệ 2,5-5%), cấp bệnh 1-3. Xuất hiện ở các huyện Giồng Riềng, Hòn Đất, Kiên Lương và Rạch Giá.

- Cháy bìa lá: tổng diện tích nhiễm là 464 ha (giảm 1.660 ha so với tuần trước), diện tích chủ yếu nhiễm nhẹ (tỷ lệ 10-20%), cấp bệnh 1-5. Xuất hiện ở các huyện Giồng Riềng, Hòn Đất và Rạch Giá.

Ngoài ra còn các đối tượng gây hại khác như: rầy nâu, rầy phấn trắng, nhện gié, vàng lá chín sớm, chuột,… cũng xuất hiện gây hại ở mức độ rải rác.

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN CÂY RAU MÀU

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên rau màu trong tuần là 16 ha (tăng 2 ha so với tuần trước). Các đối tượng gây hại chủ yếu gồm:

- Rau cải các loại: xuất hiện sâu khoang 2,8 ha (tăng 0,4 ha so với tuần trước), mật độ 3-6 con/m2; sâu tơ 1,4 ha (giảm 0,1 ha so với tuần trước), mật độ 10-20 con/m2; bọ nhảy 0,9 ha (tăng 0,3 ha so với tuần trước), mật độ 10-20 con/m2; bọ trĩ 0,8 ha (giảm 0,2 ha so với tuần trước), tỷ lệ 15-30% cây; sâu xanh da láng 0,8 ha (tăng 0,2 ha so với tuần trước), mật độ 3-6 con/m2; sâu xanh bướm trắng 0,4 ha (giảm 0,3 ha so với tuần trước), mật độ 3-6 con/m2; bệnh sương mai 0,2 ha (giảm 0,2 ha so với tuần trước), tỷ lệ 5-10% cây.

- Trên bầu bí dưa: xuất hiện bệnh sương mai 1,5 ha (tăng 0,5 ha so với tuần trước), tỷ lệ 5-10% cây; bệnh khảm lá 0,4 ha (tăng 0,4 ha so với tuần trước), tỷ lệ 5-10% cây.  

- Trên cây bắp: xuất hiện sâu đục thân 4 ha (tăng 1 ha so với tuần trước), tỷ lệ 10-20% cây; bệnh gỉ sắt 3 ha (tăng 1 ha so với tuần trước), tỷ lệ 15-30% lá.

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG KHÁC                                                                                                                                                               

Tổng diện tích nhiễm trên cây trồng khác là 1.014 ha. Các đối tượng dịch hại chủ yếu:

1. Cây tiêu: Diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 83 ha, trong đó bệnh chết chậm nhiễm 24,2 ha, tỷ lệ 2-8% gốc rễ; bệnh chết nhanh nhiễm 22,3 ha, tỷ lệ 2->40% thân (trong đó có 0,5 ha diện tích nhiễm >40%, xuất hiện ở huyện Gò Quao); tuyến trùng nhiễm 20,5 ha, tỷ lệ 5-10% rễ; bệnh tiêu điên 15 ha, tỷ lệ 5-10% lá; rệp sáp 1 ha, tỷ lệ 10-20% thân.

2. Cây khóm: Diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 395 ha, trong đó bệnh héo khô đầu lá nhiễm 390 ha, tỷ lệ 5-15% lá; rệp sáp 5 ha, tỷ lệ 12-25% cây.

3. Cây xoài: Diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 100 ha, trong đó bệnh thán thư 50 ha, tỷ lệ 5-10% trái, lá; bệnh cháy lá 37 ha, tỷ lệ 4% lá; sâu đục trái 13 ha, tỷ lệ 5% trái.

4. Cây sầu riêng: Diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 17 ha, trong đó bệnh thán thư 8 ha, tỷ lệ 8% lá; bệnh chết nhánh (chảy mủ Phytophthora sp.) 9 ha, tỷ lệ 9% thân, cành.

5. Cây mía: Diện tích nhiễm 112 ha, chủ yếu là bệnh gỉ sắt 50 ha, tỷ lệ 15-30% lá; bệnh thối đỏ ruột mía 3 ha, tỷ lệ 15% lá; sâu đục thân 49 ha, tỷ lệ 5-10% cây; bệnh đốm vòng 10 ha, tỷ lệ 15-30% lá.

6. Cây có múi (cam, quýt, bưởi): diện tích nhiễm sâu bệnh là 1,3 ha, chủ yếu là bệnh vàng lá gân xanh 0,8 ha, tỷ lệ 2-5% cây; sâu vẽ bùa 0,5 ha, tỷ lệ 3-5% lá.

7. Cây lâm nghiệp: bao gồm: mắm, đước, tràm bông vàng, tràm; diện tích nhiễm sâu bệnh là 48,5 ha, chủ yếu là sâu róm, rệp sáp và sâu ăn lá.

8. Cây dừa: Diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 150,77 ha, chủ yếu là bọ cánh cứng, trong đó diện tích nhiễm 136,77 ha, tỷ lệ 10->40% tàu; sâu nái nhiễm 14 ha, mật độ 20 con/tàu xuất hiện ở Phú Quốc.

9. Cây chuối: chủ yếu ở huyện U Minh Thượng, diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 90 ha, trong đó nhiễm bệnh Panama 40 ha, tỷ lệ 10-20% cây; bệnh đốm lá 50 ha, tỷ lệ 15-30% lá.

10. Cây chôm chôm: diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 16 ha, trong đó chủ yếu là bệnh cháy đầu lá 16 ha, tỷ lệ 6% lá.

DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH TRONG THỜI GIAN TỚI

Hiện nay do lúa Đông Xuân đang giai đoạn thu hoạch rộ nên hầu hết các đối tượng dịch hại trên cây lúa đều giảm. Căn cứ vào tình hình thời tiết, giai đoạn sinh trưởng của cây lúa và tình hình phát sinh phát triển của các đối tượng dịch hại trên đồng ruộng. Chi cục Trồng trọt và BVTV dự báo tình hình dịch hại trong thời gian tới như sau:

- Bệnh đạo ôn cổ bông: hiện nay thời tiết về đêm và sáng sớm se lạnh, trưa nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát sinh, phát triển. Dự báo trong thời gian tới bệnh sẽ tiếp tục phát triển trên trà lúa Đông Xuân 2019-2020 giai đoạn đòng trỗ. Vì vậy nông dân cần theo dõi, phát hiện bệnh và phòng trị kịp thời; nhất là những ruộng gieo trồng giống nhiễm, sạ dày, bón thừa nhiều phân đạm ở giai đoạn đón đòng và nuôi hạt.

- Rầy nâu: hiện nay do hầu hết lúa vụ ĐX 2019-2020 đang thu hoạch rộ nên rầy nâu sẽ di trú sang trà lúa gieo sạ không theo lịch khuyến cáo với mật số cao.

- Bệnh  lem lép hạt: do ảnh hưởng của những cơn mưa trái mùa sẽ làm tăng diện tích nhiễm bệnh.

ĐỀ NGHỊ

 Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh, Chi cục Trồng trọt và BVTV đề nghị Phòng Nông nghiệp - PTNT, Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện tiếp tục chỉ đạo nông dân tăng cường thăm đồng thường xuyên để sớm phát hiện dịch hại và có biện pháp phòng trị kịp thời, hiệu quả. Cụ thể:

- Bệnh đạo ôn cổ bông: trên các trà lúa gieo trồng giống nhiễm (Đài Thơm 8, Jasmin 85; OM4900; RVT, OM 4218, IR 50404, …). khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm bệnh để phòng trị kịp thời, hiệu quả. Khuyến cáo sử dụng một trong các loại thuốc đặc trị và phun xịt theo “4 đúng”.

- Bệnh lem lép hạt: trong giai đoạn lúa trổ nếu gặp điều kiện thời tiết bất lợi có thể phun ngừa bằng các loại thuốc trừ bệnh phổ rộng khi lúa trổ lác đác (5%) và phun lần 2 khi lúa trổ đều./.


CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV KIÊN GIANG
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo