BẢN TIN SÂU BỆNH (12.5.2020)

13/05/2020
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA

Vụ lúa Hè Thu 2020 đã gieo sạ được 153.207 ha/284.000 ha, đạt 53,95 % so kế hoạch. Tập trung chủ yếu ở các huyện Châu Thành, Giồng Riềng, Hòn Đất, Tân Hiệp, Giang Thành, Kiên Lương và TP. Rạch Giá.

DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG KHÁC VÀ RAU, MÀU CÁC LOẠI                  

- Cây tiêu: tổng diện tích là 953 ha. Diện tích trồng tiêu tập trung ở Phú Quốc (390 ha), Gò Quao (261 ha),Giồng Riềng (200 ha), Kiên Lương (68 ha), Hà Tiên (32 ha) và U Minh Thượng (2 ha).

- Cây khóm: tổng diện tích là 7.130 ha, chủ yếu ở huyện Gò Quao, Châu Thành, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Kiên Lương và Hòn Đất.

- Cây xoài: tổng diện tích là 1.467 ha, chủ yếu ở huyện Phú Quốc (628,5 ha), Hòn Đất (416 ha), Giồng Riềng (230 ha) và rải rác ở một số huyện như: An Minh, Gò Quao, Tân Hiệp, Giang Thành, Kiên Lương và An Biên.

- Cây sầu riêng: tổng diện tích là 180 ha, ở huyện Phú Quốc (145 ha), Giồng Riềng (30 ha) và Gò Quao (4,5 ha).

- Cây mía: tổng diện tích là 2.542 ha, chủ yếu ở huyện UMT (1.718 ha), Gò Quao (692 ha) và rải rác ở huyện: Vĩnh Thuận, An Biên, An Minh, Châu Thành và Kiên Lương.

- Cây có múi: tổng diện tích 752 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Kiên Lương, U Minh Thượng và An Minh.

- Cây chuối: tổng diện tích 2.020 ha, tập trung ở U Minh Thượng (1.500 ha), Giồng Riềng (425 ha), An Biên (32 ha), Tân Hiệp (16,1 ha) và rải rác ở các huyện: An Minh, Châu Thành và Kiên Lương.

- Cây lâm nghiệp: tổng diện tích 7.623 ha, tập trung ở huyện U Minh Thượng, An Biên, An Minh, Kiên Lương, Giồng Riềng và Phú Quốc.

- Cây dừa: tổng diện tích 3.809 ha, tập trung ở hầu hết các huyện trong tỉnh.

- Cây chôm chôm: tổng diện tích 142 ha, tập trung ở huyện Phú Quốc.

- Cây rau màu các loại: tổng diện tích 2.121 ha, rải rác ở các huyện trong tỉnh.

NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN LÚA

Tổng diện tích nhiễm sâu bệnh trên lúa Hè Thu 2020 3.997 ha (tăng 1.637 ha so với tuần trước). Các đối tượng gây hại chủ yếu gồm:

- Đạo ôn lá: diện tích nhiễm 1.404 ha (tăng 27 ha so với tuần trước), diện tích chủ yếu nhiễm nhẹ, tỉ lệ 5-10%, cấp bệnh 1-3, xuất hiện ở huyện Giồng Riềng và Hòn Đất.

- Bù lạch: diện tích nhiễm 1.665 ha (tăng 925 ha so với tuần trước), trong đó diện tích nhiễm nhẹ1.100 ha, tỉ lệ 15-30%, diện tích nhiễm trung bình 565 ha, tỉ lệ >30-60 %, tuổi 1-4, xuất hiện ởhuyện Hòn Đất.

- Lem lép hạt: diện tích nhiễm 642 ha (tăng 625 ha so với tuần trước), diện tích chủ yếu nhiễm nhẹ, tỉ lệ 5-10%, cấp bệnh 1-3, xuất hiện ởhuyện Giồng Riềng và Giang Thành.

- Đạo ôn cổ bông: diện tích nhiễm 165 ha (tăng 143 ha so với tuần trước), diện tích chủ yếu nhiễm nhẹ, tỉ lệ 2,5-5%, cấp bệnh 1-3, xuất hiện ở huyện Giồng Riềng và Giang Thành.

Ngoài ra còn các đối tượng gây hại khác như: rầy nâu, vàng lùn, OBV, chuột, sâu cuốn lá, nhện gié, sâu keo, sâu đục thân, cháy bìa lá, … cũng xuất hiện gây hại ở mức độ từ rải rác đến nhẹ.


Hình: bệnh lem lép hạt lúa

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN CÂY RAU MÀU

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên rau màu trong tuần là 8 ha (tương đương so với tuần trước). Các đối tượng gây hại chủ yếu gồm:

- Trên bầu bí dưa: xuất hiện bệnh héo xanh 0,8 ha (giảm 0,3 ha so với tuần trước), tỷ lệ 2,5-5% cây.

- Trên hành: xuất hiện sâu xanh da láng 3 ha (tăng 1 ha so với tuần trước), mật độ 3-6 con/m2; bệnh cháy lá 4 ha (giảm 1 ha so với tuần trước), tỷ lệ 10-20% .

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG KHÁC                                                                                                                                                               

Tổng diện tích nhiễm trên cây trồng khác là 1.041 ha. Các đối tượng dịch hại chủ yếu:

1. Cây tiêu: Diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 72,9 ha, trong đó bệnh chết chậm nhiễm 25,4 ha, tỷ lệ 2-8% gốc rễ; bệnh chết nhanh nhiễm 18,5 ha, tỷ lệ 2->40% thân (trong đó có 0,5 ha diện tích nhiễm >40%, xuất hiện ở Gò Quao); tuyến trùng nhiễm 17 ha, tỷ lệ 5-10% rễ; bệnh tiêu điên 12 ha, tỷ lệ 5-10% lá.

2. Cây khóm: sinh vật gây hại là 474 ha, trong đó bệnh héo khô đầu lá nhiễm 459 ha, tỷ lệ 5-15% lá; rệp sáp 15 ha, tỷ lệ 12-25% cây.

3. Cây xoài: nhiễm sinh vật gây hại là 90 ha, trong đó bệnh thán thư 52 ha, tỷ lệ 5-10% trái, lá; bệnh cháy lá 38 ha, tỷ lệ 4% lá.

4. Cây sầu riêng: Diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 21 ha, trong đó bệnh thán thư 9 ha, tỷ lệ 8% lá; bệnh chết nhánh (chảy mủ Phytophthora sp.) 12 ha, tỷ lệ 9% thân, cành.

5. Cây mía: Diện tích nhiễm 70 ha, chủ yếu là bệnh gỉ sắt 30 ha, tỷ lệ 15-30% lá; bệnh thối đỏ ruột mía 5 ha, tỷ lệ 15% lá; sâu đục thân 25 ha, tỷ lệ 5-10% cây; bệnh đốm vòng 10 ha, tỷ lệ 15-30% lá.

6. Cây có múi (cam, quýt, bưởi): diện tích nhiễm sâu bệnh là 0,5 ha, chủ yếu là bệnh vàng lá gân xanh 0,3 ha, tỷ lệ 2-5% cây; sâu vẽ bùa 0,2 ha, tỷ lệ 3-5% lá.

7. Cây lâm nghiệp: bao gồm: mắm, đước, tràm bông vàng, tràm; diện tích nhiễm sâu bệnh là 54 ha, chủ yếu là sâu róm và sâu ăn lá.

8. Cây dừa: Diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 188,7  ha, chủ yếu là bọ cánh cứng, trong đó diện tích nhiễm 168,7 ha, tỷ lệ 10- >40% tàu; sâu nái nhiễm 20 ha, mật độ 20 con/tàu xuất hiện ở Phú Quốc.

9. Cây chuối: chủ yếu ở huyện U Minh Thượng, diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 55 ha, trong đó nhiễm bệnh Panama 30 ha, tỷ lệ 10-20% cây; bệnh đốm lá 25 ha, tỷ lệ 15-30% lá.

10. Cây chôm chôm: diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 15 ha, trong đó chủ yếu là bệnh cháy đầu lá 15 ha, tỷ lệ 6% lá.

DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH TRONG THỜI GIAN TỚI

Căn cứ vào tình hình thời tiết, giai đoạn sinh trưởng của cây lúa và tình hình phát sinh phát triển của các đối tượng dịch hại trên đồng ruộng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) dự báo tình hình dịch hại trong thời gian tới như sau:

- Rầy nâu, bệnh vàng lùn & lùn xoắn lá: hiện nay rầy nâu xuất hiện rải rác trên các trà lúa ở giai đoạn từ đẻ nhánh đến làm đòng. Cần theo dõi chặt chẽ diến biến của rầy trên đồng ruộng, quản lý tốt nguồn rầy tại chỗ, nhất là trên những ruộng xuất hiện bệnh VL-LXL nhằm tránh để rầy lây lan ra diện rộng và truyền bệnh VL - LXL cho các diện tích lúa mới xuống giống.

- Bệnh đạo ôn lá: do điều kiện thời tiết biên nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch cao sẽ thích hợp cho bệnh đạo ôn phát triển. Dự báo trong thời gian tới bệnh có thể tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng, nhất là những ruộng gieo trồng giống nhiễm, sạ dy, bón nhiều phân đạm.

ĐỀ NGHỊ

 Chi cục TT &BVTV đề nghị Phòng Nông nghiệp - PTNT, Trạm TT &BVTV các huyện tiếp tục chỉ đạo bà con nông dân tăng cường thăm đồng thường xuyên để sớm phát hiện dịch hạicó biện pháp phòng trị kịp thời, hiệu quả. Cụ thể:

- Rầy nâu: tăng cường điều tra, phát hiện và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời để bảo vệ năng suất và không để rầy nâu bùng phát trên diện rộng. Hướng dẫn nông dân sử dụng biện pháp “4 đúng” trong phòng trị: sử dụng các loại thuốc đặc trị rầy, pha đúng với liều lượng và nồng độ khuyến cáo trên nhãn chai, bao bì, phun lúc rầy cám nở rộ (tuổi 2 - 3) với mật số >3 con/tép lúa. Tuyệt đối không sử dụng thuốc phổ tác động rộng sẽ làm mất cân bằng hệ sinh thái và tái phát rầy ở cuối vụ. Chú ý không hướng dẫn phun ngừa khi mật số rầy còn thấp.

- Bệnh đạo ôn lá: khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm bệnh và phòng trị kịp thời, hiệu quả. Khi bệnh chớm xuất hiện có thể sử dụng một trong các loại thuốc đặc trị phun xịt theo 4 đúng”. Khi phát hiện bệnh đạo ôn cần ngưng ngay việc bón phân đạm, tuyệt đối không pha trộn thêm phân bón lá khi phun thuốc phòng trị bệnh.

- Tiếp tục chỉ đạo lịch gieo sạ trong vụ lúa Hè Thu 2020 như sau:

+ Đợt 3 từ ngày 15 – 25/5/2020: các vùng đầu nguồn có khả năng bị ảnh hưởng của nước lũ về sớm (phía  Bắc lộ 80 của vùng Tứ giác Long Xuyên), các huyện vùng Tây sông Hậu và Gò Quao (trừ khu vực ven sông Cái Bé, Cái Lớn và các huyện vùng U Minh Thượng).

+ Đợt 4 từ ngày 05 – 25/6/2020: bao gồm các vùng phía Nam Quốc lộ 80, khu vực ven sông Cái Bé, Cái Lớn, các huyện vùng U Minh Thượng và các vùng còn lại.

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV KIÊN GIANG
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo