BẢN TIN SÂU BỆNH (20.8.2019)

21/08/2019
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA

Diện tích lúa Hè Thu 2019: hiện nay đã thu hoạch được 123.237 ha/285.511 ha (đạt 43,16 % diện tích gieo trồng), tập trung ở hầu hết các huyện.

Diện tích lúa Thu Đông 2019: hiện nay đã gieo sạ được 75.806 ha/83.000 ha, đạt 91,33%  so với kế hoạch. Tập trung chủ yếu ở huyện Giồng Riềng, Tân Hiệp, Giang Thành, Hòn Đất, Rạch Giá, Gò Quao và Châu Thành.

DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG KHÁC VÀ RAU, MÀU CÁC LOẠI

- Cây tiêu: tập trung chủ yếu ở 04 huyện: Giồng Riềng, Gò Quao, Phú Quốc, Kiên Lương, tổng diện tích là 881 ha. Diện tích trồng tiêu tập trung nhiều ở Phú Quốc (390 ha) và ở các huyện Gò Quao (181 ha), Hà Tiên (32 ha), Giồng Riềng (200 ha), Kiên Lương (68 ha), Tân Hiệp (1,8 ha) và UMT (10 ha).

- Cây khóm: tổng diện tích là 6.315 ha, chủ yếu ở huyện Gò Quao, Châu Thành, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Kiên Lương và Hòn Đất.

- Cây xoài: tổng diện tích là 1.684 ha, chủ yếu ở huyện Phú Quốc (628,5 ha), Hòn Đất (370 ha) và rải rác ở một số huyện như: U Minh Thượng, An Biên, An Minh, Giồng Riềng, Gò Quao, Tân Hiệp và Kiên Lương.

- Cây sầu riêng: tổng diện tích là 150 ha, ở huyện Phú Quốc (145 ha) và rải rác ở huyện: Giồng Riềng, Gò Quao và Kiên Lương.

- Cây mía: tổng diện tích là 4.395 ha, chủ yếu ở huyện UMT (4.027 ha), Gò Quao (992 ha) và rải rác ở huyện: Vĩnh Thuận, An Biên, An Minh, Châu Thành, Tân Hiệp và Kiên Lương.

- Cây có múi: tổng diện tích 181 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Gò Quao, U Minh Thượng, Tân Hiệp và An Minh.

- Cây chuối: tổng diện tích 1.623 ha, tập trung ở U Minh Thượng (1.548 ha), Tân Hiệp (154 ha) và rải rác ở các huyện: An Biên, An Minh, Châu Thành và Kiên Lương.

- Cây lâm nghiệp: tổng diện tích 7.565 ha, tập trung ở huyện U Minh Thượng, An Biên, An Minh, Kiên Lương và Phú Quốc.

- Cây dừa: tổng diện tích 3.492 ha, tập trung ở hầu hết các huyện trong tỉnh.

- Cây chôm chôm: tổng diện tích 142 ha, tập trung ở huyện Phú Quốc.

- Cây rau màu các loại: tổng diện tích 3.766 ha, rải rác ở các huyện trong tỉnh.

NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN LÚA

Tổng diện tích nhiễm sâu bệnh trên lúa Hè Thu và Thu Đông 2019 19.070 ha (giảm 1.474 ha so với tuần trước). Trong đó diện tích nhiễm lúa Hè Thu là 15.442 ha và diện tích nhiễm lúa Thu Đông là 3.628 ha.

Các đối tượng gây hại chủ yếu gồm:

- Rầy nâu: tổng diện tích nhiễm trên lúa Hè Thu 2019 3.952 ha (giảm 210 ha so với tuần trước): nhiễm nhẹ 3.766 ha (mật số 750-1500 con/m2), nhiễm trung bình 176 ha (mật số >1500-2500 con/m2), tuổi rầy 1-5, xuất hiện ở huyện Hòn Đất, Vĩnh Thuận, An Biên, Gò Quao, Kiên Lương, U Minh Thượng và An Minh, trong đó có 5 ha nhiễm nặng (mật số >3000 con/m2), tuổi rầy 3-5, xuất hiện ở huyện U Minh Thượng. Ngoài ra, có 5 ha cháy rầy từng chòm cục bộ khoảng 10-20 %  xuất hiện ở xã Vĩnh Bình Bắc và Tân Thuận (huyện Vĩnh Thuận) và cháy chòm trên ruộng trồng các giống nhiễm: Đài Thơm 8, RVT, OM7347… giai đoạn trỗ - chín ở huyện U Minh Thượng và An Biên.

 

Ảnh: Rầy nâu

- Lem lép hạt: tổng diện tích nhiễm trên lúa Hè Thu và Thu Đông 2019 7.141 ha (giảm 304 ha so với tuần trước). Lúa Hè Thu là 5.246 ha, diện tích nhiễm nhẹ 3.784 ha (tỉ lệ 5-10%), nhiễm trung bình 1.427 ha (tỉ lệ 10-20%). Trong đó có 35 ha nhiễm nặng (tỉ lệ >20%), cấp bệnh 1-7, xuất hiện ở huyện Kiên Lương. Lúa Thu Đông là 1.895 ha, diện tích nhiễm nhẹ 1.325 ha (tỉ lệ 5-10%), nhiễm trung bình 500 ha (tỉ lệ 10-20%), nhiễm nặng 70 ha (tỉ lệ >20%), cấp bệnh 1-7, xuất hiện ở huyện Giồng Riềng.

 

Ảnh: Bệnh lem lép hạt

- Cháy bìa lá: tổng diện tích nhiễm trên lúa Hè Thu và Thu Đông 2019 5.162 ha (tăng 159 ha so với tuần trước). Lúa Hè Thu là 4.060 ha, diện tích nhiễm nhẹ 3.628 ha (tỉ lệ 10-20%), nhiễm trung bình 417 ha (tỉ lệ 20-40%), xuất hiện hầu hết tất cả các huyện. Trong đó có 15 ha nhiễm nặng (tỉ lệ >40-45), cấp bệnh 1-7, xuất hiện ở huyện Kiên Lương. Lúa Thu Đông là 1.102 ha, diện tích nhiễm nhẹ 650 ha (tỉ lệ 10-20%), nhiễm trung bình 320 ha (tỉ lệ 20-40%), nhiễm nặng 132 ha (tỉ lệ >40%), cấp bệnh 1-7, xuất hiện ở huyện Giồng Riềng.

- Đạo ôn lá: tổng diện tích nhiễm trên lúa Hè Thu và Thu Đông 2019 1.317 ha (giảm 1.162 ha so với tuần trước). Lúa Hè Thu là 813 ha, nhiễm nhẹ 696 ha (tỉ lệ 5-10%), nhiễm trung bình 117 ha (tỉ lệ 10-20%), cấp bệnh 1-5, xuất hiện ở các huyện: Gò Quao, Giang Thành, Hòn Đất, Vĩnh Thuận, Rạch Giá và Châu Thành. Lúa Thu Đông là 504 ha, diện tích chủ yếu nhiễm nhẹ (tỉ lệ 5-10%), cấp bệnh 1-3, xuất hiện ở huyện Giồng Riềng.

-  Đạo ôn cổ bông: tổng diện tích nhiễm trên lúa Hè Thu và Thu Đông 2019 922 ha (tăng 510ha so với tuần trước). Lúa Hè Thu là 862 ha, nhiễm nhẹ 767 ha (tỉ lệ 2,5-5%), nhiễm trung bình 95 ha (tỉ lệ 5-10%), cấp bệnh 1-5, xuất hiện ở các huyện: Hòn Đất, U Minh Thượng, Giồng Riềng, Kiên Lương, An Biên, Vĩnh Thuận và An Minh. Lúa Thu Đông là 60 ha, diện tích chủ yếu nhiễm nhẹ (tỉ lệ 2,5-5%), cấp bệnh 1-3, xuất hiện ở huyện Giồng Riềng.

- Muỗi hành: tổng diện tích nhiễm trên lúa Thu Đông 2019 50 ha (tăng 50 ha so với tuần trước), nhiễm nhẹ 45 ha (tỉ lệ 5-10%), nhiễm trung bình 5 ha (tỉ lệ 10-20%), tuổi 3-5, xuất hiện ở huyện Châu Thành và Rạch Giá.

Ngoài ra còn đối tượng gây hại khác như: đạo ôn cổ bông, đốm vằn, vàng lá vi khuẩn, sâu cuốn lá, chuột,… cũng xuất hiện, gây hại ở mức độ nhẹ và rải rác.

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN CÂY RAU MÀU

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên rau màu trong tuần là 27 ha (tăng 1 ha so với tuần trước). Các đối tượng gây hại chủ yếu gồm:

- Rau cải các loại: xuất hiện sâu tơ 3,8 ha (tăng 1 ha so với tuần trước), tỷ lệ 10-20 con/m2; sâu khoang 2,8 ha (tăng 0,4 ha so với tuần trước), mật độ 3-6 con/m2; bệnh sương mai 2,2 ha (tăng 2 ha so với tuần trước), tỷ lệ 5-10% cây; bọ nhảy 1,1 ha (giảm 1,7 ha so với tuần trước), tỷ lệ 10-20 con/m2; sâu xanh da láng 1,1 ha (tăng 0,3 ha so với tuần trước), mật độ 3-6 com/m2; bệnh héo vàng 1 ha (tương đương so với tuần trước), tỷ lệ 2,5-5% cây; bọ trĩ 0,6 ha (giảm 0,1 ha so với tuần trước), tỷ lệ 15-30% cây; bệnh héo xanh 0,5 ha (tăng 0,1 ha so với tuần trước), tỷ lệ 2,5-5% cây.

- Trên cây họ bầu bí dưa: xuất hiện sâu khoang 1 ha (giảm 1 ha so với tuần trước), mật độ 3-6 con/m2; bệnh chạy dây 1 ha (tăng 1 ha so với tuần trước), tỷ lệ 5-10% cây; bệnh héo xanh 1 ha (tương đương so với tuần trước), tỷ lệ 5-10% cây.

- Trên cải củ: xuất hiện bọ nhảy 1 ha (tương đương so với tuần trước), tỷ lệ 10-20 con/m2; bệnh phấn trắng 1 ha (tăng 1 ha so với tuần trước), tỷ lệ 10-20 con/m2; thối nhũn vi khuẩn 1 ha (tương đương so với tuần trước), tỷ lệ 5-10% cây.

- Trên cây bắp: xuất hiện sâu đục thân 4 ha (tương đương so với tuần trước), tỷ lệ 5- 10% cây; bệnh đốm vằn 1,5 ha (giảm 0,5 ha so với tuần trước), tỷ lệ 10-20% cây; bệnh đốm lá nhỏ 2 ha (tương đương so với tuần trước), tỷ lệ 15-30% lá.

DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH TRONG THỜI GIAN TỚI

Căn cứ vào tình hình thời tiết, giai đoạn sinh trưởng của cây lúa và tình hình phát sinh phát triển của các đối tượng dịch hại trên đồng ruộng. Chi cục Trồng trọt và BVTV dự báo tình hình dịch hại trong thời gian tới như sau:

            - Rầy nâu: hiện nay rầy nâu xuất hiện gối lứa trên đồng ruộng với tuổi từ 1 đến trưởng thành, dự báo trong 7-10 ngày tới sẽ có đợt rầy cám nở, xuất hiện cục bộ trên trà lúa Hè Thu và Thu Đông 2019 ở những ruộng gieo trồng giống nhiễm (RVT, Jasmin 85, OM 7347…) sạ dầy, bón thừa đạm và phun thuốc trừ sâu sớm. Cần theo dõi và quản lý chặt chẽ diến biến của rầy trên đồng ruộng, nhất là trên trà lúa giai đoạn đòng-  trỗ nhằm tránh để rầy bộc phát với mật số cao và lây lan ra diện rộng.

            - Bệnh đạo cổ bông: sẽ tiếp tục phát triển trên trà lúa giai đoạn đòng trổ. Bà con nông dân cần theo dõi, phát hiện bệnh và phòng trị kịp thời, nhất là những ruộng gieo trồng giống nhiễm, sạ dày, bón nhiều phân đạm.

- Bệnh cháy bìa lá: do ảnh hưởng thời tiết  nắng  mưa xen kẻ sẽ tạo điều kiện cho bệnh tiếp tục phát triển gây hại, nhất là lúa giai đoạn đòng -  trổ.

- Bệnh lem lép hạt: do chịu ảnh hưởng thời tiết có mưa, dông và nắng gián đoạn sẽ tạo điều kiện cho bệnh tiếp tục phát triển gây hại.

ĐỀ NGHỊ

Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh. Chi cục Trồng trọt và BVTV đề nghị Phòng Nông nghiệp - PTNT, Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện tiếp tục chỉ đạo bà con nông dân tăng cường thăm đồng thường xuyên và để sớm phát hiện dịch hại và có biện pháp phòng trị kịp thời, hiệu quả. Cụ thể:

- Rầy nâu: tăng cường điều tra, phát hiện và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời, nhất là trà lúa ở giai đoạn đòng – trỗ, chỉ phun thuốc hoá học khi mật số rầy cám nở rộ tập trung ở tuổi 2 – 3 với mật số cao (trên 3 con/tép lúa) bằng các loại thuốc đặc trị theo nguyên tắc “4 đúng”. Tuyệt đối không khuyến cáo phun ngừa, không phun định kỳ, không sử dụng thuốc phổ tác động rộng sẽ làm mất cân bằng hệ sinh thái để tránh sự bộc phát dịch hại ở giai đoạn sau.

- Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông: trên các trà lúa gieo trồng giống nhiễm (Đài Thơm 8, OM 4218; Jasmin 85; OM4900; OM 380, IR 50404…), khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm bệnh để phòng trị kịp thời, hiệu quả. Khi phát hiện bệnh cần ngưng ngay việc bón phân đạm, tuyệt đối không pha trộn thêm phân bón lá khi phun thuốc phòng trị bệnh và sử dụng một trong các loại thuốc đặc trị phun xịt theo “4 đúng”.

- Bệnh cháy bìa lá: không để mực nước ruộng quá cao, khi thấy bệnh chớm xuất hiện phun ngay bằng những loại thuốc đặc trị vi khuẩn.

- Bệnh lem lép hạt: trong giai đoạn lúa trổ nếu gặp điều kiện thời tiết có mưa bão có thể phun ngừa bằng các loại thuốc trừ bệnh phổ rộng khi lúa trổ lác đác (5%) và phun lần 2 khi lúa trổ đều.


CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV KIÊN GIANG
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo