Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án “Phát triển sản xuất cánh đồng lớn trên lúa, tôm-lúa tại tỉnh Kiên Giang năm 2019” (nguồn vốn sự nghiệp đối ứng của tỉnh)

06/08/2019
Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nguồn vốn sự nghiệp (đối ứng của tỉnh) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Kiên Giang thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và điều kiện, tham gia lập hồ sơ dự tuyển đối với dự án “Phát triển sản xuất cánh đồng lớn trên lúa, tôm-lúa tại tỉnh Kiên Giang năm 2019”.

1. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ tham gia tuyển chọn gồm 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 15 bộ hồ sơ sao từ hồ sơ gốc, mỗi bộ theo thứ tự gồm:

- Thuyết minh đề cương dự án theo mẫu phụ lục 04 trong Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

- Dự toán kinh phí chi tiết thực hiện dự án.

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án.

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì.

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân tham gia thực hiện có xác nhận của cơ quan công tác đồng ý cho tham gia nghiên cứu (nếu thuộc tổ chức).

- Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án (nếu có).

Lưu ý: Dự toán kinh phí chi tiết thực hiện dự án theo Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và các văn bản khác có liên quan.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn

Hồ sơ cần niêm phong, dán kín và bên ngoài ghi rõ: tên dự án; tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì; họ, tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm, số điện thoại, email.

3. Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian nhân hồ sơ: trước 17 giờ, ngày 20/8/2019.

4. Địa điểm nhận hồ sơ

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Kiên Giang; số 05 Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Văn phòng Điều phối nông thôn mới Kiên Giang; số 05 Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Điện thoại 02973777471; email: vpdpntmkg@gmail.com để được hướng dẫn.

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Kiên Giang
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo