Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 19 năm 2019 (Ngày quan trắc 05/9/2019) Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 19 năm 2019 (Ngày quan trắc 05/9/2019) (09/09/2019)

Ngày 05/9/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 19 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 09 điểm ở 03 vùng nuôi cá lồng bè tập trung của các xã Hòn Nghệ, Tiên Hải, Nam Du. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
Kết quả quan trắc môi trường đợt 16 năm 2019 (Ngày quan trắc 29/7/2019) Kết quả quan trắc môi trường đợt 16 năm 2019 (Ngày quan trắc 29/7/2019) (02/08/2019)

Ngày 29/7/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 16 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 09 điểm ở 03 vùng nuôi cá lồng bè tập trung của các xã Hòn Nghệ, Tiên Hải, Nam Du. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
Kết quả quan trắc môi trường đợt 12 năm 2019 (Ngày quan trắc 31/5/2019) Kết quả quan trắc môi trường đợt 12 năm 2019 (Ngày quan trắc 31/5/2019) (03/06/2019)

Ngày 31/5/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 12 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 09 điểm ở 03 vùng nuôi cá lồng bè tập trung của các xã Hòn Nghệ, Tiên Hải, Nam Du. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
Kết quả quan trắc môi trường đợt 08 năm 2019 (Ngày quan trắc 08/4/2019) Kết quả quan trắc môi trường đợt 08 năm 2019 (Ngày quan trắc 08/4/2019) (12/04/2019)

Ngày 08/4/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 08 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 09 điểm ở 03 vùng nuôi cá lồng bè tập trung của các xã Hòn Nghệ, Tiên Hải, Nam Du. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
Kết quả quan trắc môi trường đợt 04 năm 2019 (Ngày quan trắc 12/02/2019) Kết quả quan trắc môi trường đợt 04 năm 2019 (Ngày quan trắc 12/02/2019) (14/02/2019)

Ngày 12/02/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 04 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 03 điểm tại vùng nuôi cá lồng bè tập trung của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
Kết quả quan trắc môi trường đợt 03 năm 2019 Kết quả quan trắc môi trường đợt 03 năm 2019 (31/01/2019)

Ngày 30/01/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 03 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 03 điểm tại vùng nuôi cá lồng bè tập trung của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
Kết quả quan trắc môi trường đợt 02 năm 2019 (Ngày quan trắc 16/01/2019) Kết quả quan trắc môi trường đợt 02 năm 2019 (Ngày quan trắc 16/01/2019) (18/01/2019)

Ngày 16/01/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 02 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 03 điểm tại vùng nuôi cá lồng bè tập trung của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
Kết quả quan trắc môi trường đợt 01 năm 2019 (Ngày quan trắc 03/01/2019) Kết quả quan trắc môi trường đợt 01 năm 2019 (Ngày quan trắc 03/01/2019) (04/01/2019)

Ngày 03/01/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 01 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 03 điểm tại vùng nuôi cá lồng bè tập trung của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 24 năm 2018 (Ngày quan trắc 04/12/2018) Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 24 năm 2018 (Ngày quan trắc 04/12/2018) (06/12/2018)

Ngày 04/12/2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 24/25 theo kế hoạch năm 2018 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 03 điểm tại vùng nuôi cá lồng bè tập trung của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 23 năm 2018 (Ngày quan trắc 22/11/2018) Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 23 năm 2018 (Ngày quan trắc 22/11/2018) (23/11/2018)

Ngày 22/11/2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 23/25 theo kế hoạch năm 2018 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 03 điểm tại vùng nuôi cá lồng bè tập trung của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
Tập huấn nâng cao năng lực  phòng, chống dịch bệnh thủy sản Tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh thủy sản (09/11/2018)

Từ ngày 17 – 18/10/ 2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Chi cục Thú y vùng VII tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh thủy sản. Lớp có sự tham gia của 35 học viên là cán bộ phụ trách công tác thú y thủy sản ở Phòng kinh tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y của các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Khuyến nông.
Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 21 năm 2018 (Ngày quan trắc 26/10/2018) Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 21 năm 2018 (Ngày quan trắc 26/10/2018) (29/10/2018)

Ngày 26/10/2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 21 năm 2018 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thị xã trong tỉnh và 03 điểm tại vùng nuôi cá lồng bè tập trung của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 20 năm 2018 (Ngày quan trắc 12/10/2018) Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 20 năm 2018 (Ngày quan trắc 12/10/2018) (15/10/2018)

Ngày 12/10/2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 19 năm 2018 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thị xã trong tỉnh và 03 điểm tại vùng nuôi cá lồng bè tập trung của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
Phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi Phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi (26/09/2018)

Bệnh Dịch tả heo Châu Phi (còn gọi là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi) là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra. Bệnh có đặc điểm lây lan nhanh trên loài heo (gồm cả heo nhà và heo hoang dã), bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi và mọi loại heo (nhưng chậm hơn so với vi rút gây bệnh LMLM, Tai xanh trên heo, Dịch tả heo cổ điển).
Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 18 năm 2018 (Ngày quan trắc 03/9/2018) Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 18 năm 2018 (Ngày quan trắc 03/9/2018) (05/09/2018)

Ngày 03/9/2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 18 năm 2018 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thị xã trong tỉnh và 03 điểm tại vùng nuôi cá lồng bè tập trung của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 17 năm 2018 (ngày quan trắc 20/8/2018) Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 17 năm 2018 (ngày quan trắc 20/8/2018) (23/08/2018)

Ngày 20/8/2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 17 năm 2018 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thị xã trong tỉnh và 03 điểm tại vùng nuôi cá lồng bè tập trung của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 16 năm 2018 (Ngày quan trắc 06/8/2018) Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 16 năm 2018 (Ngày quan trắc 06/8/2018) (08/08/2018)

Ngày 06/8/2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 15 năm 2018 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thị xã trong tỉnh và 03 điểm tại vùng nuôi cá lồng bè tập trung của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 15 năm 2018 (Ngày quan trắc 23/7/2018) Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 15 năm 2018 (Ngày quan trắc 23/7/2018) (27/07/2018)

Ngày 23/7/2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 15 năm 2018 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thị xã trong tỉnh và 03 điểm tại vùng nuôi cá lồng bè tập trung của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 13 năm 2018 (Ngày quan trắc 23/6/2018) Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 13 năm 2018 (Ngày quan trắc 23/6/2018) (26/06/2018)

Ngày 23/6/2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 13 năm 2018 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thị xã trong tỉnh và 03 điểm tại vùng nuôi cá lồng bè tập trung của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước đợt 11 năm 2018 (Ngày quan trắc 26/5/2018) Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước đợt 11 năm 2018 (Ngày quan trắc 26/5/2018) (28/05/2018)

Ngày 26/5/2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 11 năm 2018 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thị xã trong tỉnh và 03 điểm tại vùng nuôi cá lồng bè tập trung của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 10 năm 2018 (Ngày quan trắc 13/5/2018) Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 10 năm 2018 (Ngày quan trắc 13/5/2018) (15/05/2018)

Ngày 13/5/2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 10 năm 2018 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thị xã trong tỉnh và 03 điểm tại vùng nuôi cá lồng bè tập trung của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỢT 09 NĂM 2017  (Ngày quan trắc 10/5/2017) BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỢT 09 NĂM 2017 (Ngày quan trắc 10/5/2017) (17/05/2017)

Ngày 10/5/2017, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 09 năm 2017 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thị xã trong tỉnh. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỢT 03 NĂM 2017 (từ ngày 19/02/2017 đến ngày 20/02/2017) KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỢT 03 NĂM 2017 (từ ngày 19/02/2017 đến ngày 20/02/2017) (22/03/2017)

Từ ngày 19 - 20/02/2017, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 03 năm 2017, tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thị xã. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau:
Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Thông tư quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến Số 35/2013/TT-BNNPTNT, ngày 22/7/2013. Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Thông tư quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến Số 35/2013/TT-BNNPTNT, ngày 22/7/2013. (22/03/2017)

Tại Kiên Giang cũng như các tỉnh trong khu vực, nghề nuôi chim yến phát triển từ năm 2005 đến nay, với quy mô và kỹ thuật ngày càng được cải tiến. Hiện nay toàn tỉnh đã có 159 nhà nuôi chim yến phân bổ trên 33 xã, phường, tập trung nhiều ở Thành phố Rạch Giá, một số huyện như Hòn Đất, Phú Quốc, Hà Tiên, Kiên Lương và một số huyện mới hình thành các cơ sở nuôi.
Kiểm soát ngay từ gốc để không còn gà siêu rẻ trên thị trường Kiểm soát ngay từ gốc để không còn gà siêu rẻ trên thị trường (22/03/2017)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đang phối hợp với các ngành liên quan như: Bộ Công an, Bộ Công thương, Hải quan… vào cuộc để ngăn chặn, kiểm soát và xử lý tận gốc tình trạng gà siêu rẻ Trung Quốc tràn vào thị trường Việt Nam, đặc biệt là tại thị trường Hà Nội và các tỉnh biên giới phía Bắc.
Bất ngờ thông tin Việt Nam sắp nhập... thịt lợn Bất ngờ thông tin Việt Nam sắp nhập... thịt lợn (22/03/2017)

Cuối tháng 6 vừa qua, Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, dịch lợn tai xanh đã tấn công nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Cùng với cúm gia cầm, dịch lở mồm, long móng, dịch lợn tai xanh đang là “cơn bão” đối với người chăn nuôi.
Ngành chăn nuôi mất 5.000 tỷ đồng/tháng Ngành chăn nuôi mất 5.000 tỷ đồng/tháng (28/12/2016)

Ngày 4.7, Hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết, mỗi tháng ngành chăn nuôi cả nước thiệt hại tới 5.000 tỷ đồng do giá cả giảm sút và không có đầu ra.
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo