6. Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng dự án đầu tư 6. Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng dự án đầu tư (01/11/2018)

ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
9. Thủ tục: Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn 9. Thủ tục: Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn (01/11/2018)

(áp dụng cho phê duyệt lần đầu và điều chỉnh, bổ sung, kéo dài thời gian thực hiện Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn)
Thư viện ảnh
Nghề vá lưới truyền thống ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú
Khóm Tắc Cậu
Nông thôn Châu Thành
Video
Web liên kết
Quảng cáo