Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tin lâm nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang hoàn thành công tác Kiểm kê rừng

(10:25 | 13/12/2019)

Kiểm kê rừng là công việc rất quan trọng, giúp cho cơ quan quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp từ Trung ương đến địa phương nắm bắt chính xác về diện tích rừng, chất lượng rừng từng khu vực, trên cơ sở đó để giúp cho công tác xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển lâm nghiệp trên toàn quốc nói chung và trong đó có tỉnh Kiên Giang được chính xác và phù hợp với từng loại rừng, từng loài cây.

Thực hiện Quyết định 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2003 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 – 2016”; tỉnh Kiên Giang là một trong 13 tỉnh thành của cả nước được chọn thực hiện công tác kiểm kê rừng và hoàn thành trong năm 2014.
Trên cơ sở tài liệu kỹ thuật hướng dẫn điều tra, kiểm kê rừng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 689/QĐ-TCLN-KL ngày 23/12/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công tác kiểm kê rừng của tỉnh được thực hiện đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ đạo kiểm kê rừng với các cơ quan, ban ngành của tỉnh, đơn vị tư vấn trung ương (Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam bộ), đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị có rừng.


Sau hơn 8 tháng triển khai thực hiện công tác kiểm kê rừng, đến nay công việc kiểm kê đã hoàn thành theo đúng hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Ngày 25/12/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 2727/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Cụ thể là:
Về diện tích các trạng thái rừng và đất lâm nghiệp, trữ lượng các trạng thái rừng trên địa bàn tỉnh, bao gồm:
Diện tích rừng và đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp: Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Kiên Giang sau khi kiểm kê là 86.292,24 ha (tăng 405,57 ha). Trong đó:
- Diện tích có rừng sau khi kiểm kê còn lại là 54.460,98 ha (giảm 7.897,1 ha).
-  Diện tích đất chưa có rừng sau khi kiểm kê là 30.768,36 ha (tăng 7.239,77 ha).
Tổng số lô trạng thái sau kiểm kê là 5.221 lô (giảm 468 lô); Tổng trữ lượng sau kiểm kê là 4.845.059,7 m3 (giảm 1.300.596,7 m3). Trong đó rừng tự nhiên 3.909.237,5 m3 và rừng trồng là 958.502,5 m3;
 Độ che phủ của rừng trên toàn tỉnh hiện nay là 8,58% (giảm 3,3% so với năm 2010).
Về chủ rừng:
- Chủ rừng nhóm I: Tổng số xã có diện tích rừng và đất lâm nghiệp kiểm kê rừng nhóm I là 07 xã thuộc 2 huyện Giồng Riềng (05 xã) và U Minh Thượng (02 xã). Tổng diện tích có rừng là 769,05 ha/6.204,8 ha quy hoạch.
- Kiểm kê chủ rừng nhóm II: Tổng số chủ rừng nhóm II thực hiện công tác kiểm kê rừng là 15 đơn vị chủ rừng chủ rừng, gồm: Vườn Quốc gia Phú Quốc, Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Ban quản lý rừng An Biên – An Minh, Ban quản lý rừng Hòn Đất – Kiên Hà, Ban quản lý lâm trường 422, Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc, Hải Quân Vùng 5, Rừng sản xuất Công an tỉnh, Dự án Đồng cỏ bàng, Lâm trường Hòn Đất, Tập đoàn cao su MDF, Công ty Nông Lâm nghiệp Phan Minh Kiên Giang, Uỷ ban nhân dân thị xã Hà Tiên, Uỷ ban nhân dân huyện Giang Thành, Uỷ ban nhân dân huyện Hòn Đất.
Về Bản đồ thành quả kiểm kê rừng tỉnh Kiên Giang, đã biên tập hoàn chỉnh bộ bản đồ từ tỉnh đến cấp xã gồm:
-  Bản đồ kiểm kê rừng tỉnh, tỷ lệ 1/100.000 (01 bản đồ); Bản đồ kiểm kê rừng huyện, tỷ lệ 1/50.000 (10 bản đồ huyện);
-  Bản đồ kiểm kê rừng xã, tỷ lệ 1/10.000, (56 bản đồ xã);  
- Bản đồ chủ quản lý nhóm 2, tỷ lệ 1/10.000 (15 bản đồ).
Đây là dữ liệu quan trọng cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, công tác quản lý đất đai và phục vụ cho việc định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Sắp tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ quản lý, khai thác và cập nhật cơ sở dữ liệu về rừng và đất lâm nghiệp sau lần kiểm kê này bằng phần mềm Kiểm kê rừng thống nhất toàn quốc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ./.