Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Dự an ICRSL

Xem với cỡ chữAA

công khai cập nhật Khung chính sách môi trường và xã hội của dự án ICRSL

(10:14 | 13/12/2019)

công khai cập nhật Khung chính sách môi trường và xã hội của dự án ICRSL

1. Công văn số 1207/CPO-ICRSL ngày 07/7/2017 của Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi

2. Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF)

3. Công văn Sở Nông nghiệp & PTNT xác nhận việc công khai tài liệu