Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp tự chủ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(10:04 | 13/12/2019)

Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-SNNPTNT ngày 28/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Tuyển dụng viên chức năm 2019; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kiên Giang thông báo xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp tự chủ năm 2019, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm theo Phụ lục đính kèm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Số lượng viên chức cần tuyển tương ứng với vị trí việc làm:

Tổng số viên chức cần tuyển dụng là 29 người (Có biểu số lượng tương ứng với vị trí việc làm đính kèm).

3. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Tổ chức tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 04/11/2019 đến hết ngày 04/12/2019.

- Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

Tại phòng Tổ chức Cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT, số 05 Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Số điện thoại bộ phận tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: 02973.814.919 hoặc 035.7273.884 (đ/c Võ Đắc Iêl– phòng Tổ chức Cán bộ).

4- Thời gian và địa điểm ôn, xét tuyển, lệ phí dự tuyển

- Thời gian ôn: dự kiến ngày 11/12/2019.

- Thời gian xét tuyển: dự kiến ngày 18/12/2019.

- Địa điểm: Địa điểm ôn, xét tuyển: Trường chính trị tỉnh Kiên Giang, phườ Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TTLT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức: dự kiến 500.000 đồng/thí sinh.

5. Phương thức, nội dung, đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

5.1. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển theo nguyên tắc cạnh tranh.

5.2. Nội dung xét tuyển: Nội dung, hình thức và thời gian xét tuyển theo quy định tại Khoản 5, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ, gồm 2 vòng như sau:

5.2.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

5.2.2. Vòng 2

a) Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

b) Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

c) Thời gian phỏng vấn hoặc thực hành 30 phút.

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả vòng 2.

5.3. Xác định người trúng tuyển:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) quy định tại Khoản 5.4 Thông báo này cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2, cộng với điểm ưu tiên (nếu có) quy định tại Khoản 5.4, Thông báo này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

5.4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi vòng 2:

 - Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển dụng viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Lưu ý: các văn bằng, chứng chỉ của các thí sinh có liên quan đến vị trí việc làm cần tuyển của các thí sinh tính đến hết ngày đăng ký dự tuyển 04/12/2019.

Trên đây là thông báo tổ chức kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp tự chủ thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kiên Giang năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT Kiên Giang: www.snnptnt.kiengiang.gov.vn và các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng./.