Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang

(08:41 | 13/08/2020)

Căn cứ Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân Kiên Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế Hội có tính chất đặc thù năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.

Điều 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị sự nghiệp tự trang trải toàn bộ kinh phí hoạt động năm 2020 như sau:

1. Giao 618 số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trực thuộc sở;

2. Giao 182 số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp tự trang trải toàn bộ kinh phí hoạt động trực thuộc sở.

(phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Việc tuyển dụng, sử dụng, và quản lý viên chức thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ sở, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính sở, Thủ trưởng các đơn vị có tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này và thay thế Quyết định số 300A/QĐ-SNNPTNT ngày 20/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.          


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 775-QD-SNNPTNT.signed.pdf