Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tin chăn nuôi

 • Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 19 năm 2019 (Ngày quan trắc 05/9/2019)

  (10:27 | 13/12/2019)

  Ngày 05/9/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 19 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 09 điểm ở 03 vùng nuôi cá lồng bè tập trung của các xã Hòn Nghệ, Tiên Hải, Nam Du. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):

 • Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 19 năm 2019 (Ngày quan trắc 05/9/2019)

  (00:00 | 09/09/2019)

  Ngày 05/9/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 19 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 09 điểm ở 03 vùng nuôi cá lồng bè tập trung của các xã Hòn Nghệ, Tiên Hải, Nam Du. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):

 • Kết quả quan trắc môi trường đợt 16 năm 2019 (Ngày quan trắc 29/7/2019)

  (00:00 | 02/08/2019)

  Ngày 29/7/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 16 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 09 điểm ở 03 vùng nuôi cá lồng bè tập trung của các xã Hòn Nghệ, Tiên Hải, Nam Du. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):

 • Kết quả quan trắc môi trường đợt 12 năm 2019 (Ngày quan trắc 31/5/2019)

  (00:00 | 03/06/2019)

  Ngày 31/5/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 12 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 09 điểm ở 03 vùng nuôi cá lồng bè tập trung của các xã Hòn Nghệ, Tiên Hải, Nam Du. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):

 • Kết quả quan trắc môi trường đợt 08 năm 2019 (Ngày quan trắc 08/4/2019)

  (00:00 | 12/04/2019)

  Ngày 08/4/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 08 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 09 điểm ở 03 vùng nuôi cá lồng bè tập trung của các xã Hòn Nghệ, Tiên Hải, Nam Du. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):

 • Kết quả quan trắc môi trường đợt 04 năm 2019 (Ngày quan trắc 12/02/2019)

  (00:00 | 14/02/2019)

  Ngày 12/02/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 04 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 03 điểm tại vùng nuôi cá lồng bè tập trung của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):

 • Kết quả quan trắc môi trường đợt 03 năm 2019

  (00:00 | 31/01/2019)

  Ngày 30/01/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 03 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 03 điểm tại vùng nuôi cá lồng bè tập trung của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):

 • Kết quả quan trắc môi trường đợt 02 năm 2019 (Ngày quan trắc 16/01/2019)

  (00:00 | 18/01/2019)

  Ngày 16/01/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 02 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 03 điểm tại vùng nuôi cá lồng bè tập trung của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):

 • Kết quả quan trắc môi trường đợt 01 năm 2019 (Ngày quan trắc 03/01/2019)

  (00:00 | 04/01/2019)

  Ngày 03/01/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 01 năm 2019 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 03 điểm tại vùng nuôi cá lồng bè tập trung của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):

 • Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 24 năm 2018 (Ngày quan trắc 04/12/2018)

  (00:00 | 06/12/2018)

  Ngày 04/12/2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 24/25 theo kế hoạch năm 2018 tại 20 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của 09 huyện, thành phố trong tỉnh và 03 điểm tại vùng nuôi cá lồng bè tập trung của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):